1. چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان کیش
  2. گروه های کالایی نمایشگاه صنعت ساختمان کیش